Akademik Gelişim Birimi Yönergesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ YÖNERGESİ

Senato: 19 Temmuz 2016 I 348-9

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Akademik Gelişim Biriminin yönetim, çalışma, esas ve usullerini düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2. Bu Yönerge; Marmara Üniversitesi Akademik Gelişim Biriminin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3. Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4. Bu Yönergede adı geçen;

a)  Birim: Marmara Üniversitesi Akademik Gelişim Birimini,

b)  Koordinatör: Akademik Gelişim Birimi sorumlu yetkilisini,

c)  Yönetim Kurulu: Akademik Gelişim Biriminin Yönetim Kurulunu,

d)  Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

e)  Üniversite: Marmara Üniversitesini,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Birimin Amacı

MADDE 5. Birimin amacı; Marmara Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırmacı gelişimini desteklemek; üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari personelin akademik gelişimlerine ve Marmara Üniversitesi’nin uluslararası saygınlığını arttırmaya yönelik  stratejiler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu amaç; fakülteler, enstitüler ve diğer birimlerle ortaklık içerisinde öğrencilere ve personele yönelik doğrudan destek çalışmalarını (çalıştaylar, online kaynaklar, eğitimler ve danışmanlık) kapsar.

Akademik gelişim biriminin faaliyet planları ve öncelikleri üç ilke üzerinden belirlenir: Üniversitenin stratejik önceliklerini desteklemek; Fakülteler, enstitüler ve diğer destek birimleriyle yakın ve iş birliği içerisinde çalışmak; Akademik gelişimin bütün gerekliliklerini dikkate almak.

 

Birimin Faaliyet Alanları

MADDE 6. Birim 5 inci maddedeki amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 

a) Uluslararası üniversiteleri sıralama (RANKING) kuruluşlarıyla ilgili faaliyetler;

1. Üniversitemizin sıralamalardaki mevcut durumunu tespit etmek ve değerlendirmek.

2. Üniversitemiz ve sıralama kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak.

3. Uluslararası sıralamalarda Marmara Üniversitesi’nin yerini iyileştirmeye yönelik

planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak.

 

b) Öğretim, öğrenim ve araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini arttırmaya yönelik faaliyetler;

1. Akademik personelin başta İngilizce olmak üzere yabancı dil okur-yazarlıklarını geliştirici

programlar düzenlemek.

2. Akademik personelin lisans ve lisans üstü düzeyde ders verme ve tez danışmanlığı

faaliyetlerini destekleyici programlar yapmak.

 

c) Akademik gelişime yönelik araştırma, yayın ve bilimsel toplantılar;

1. Akademik gelişim ve kalite geliştirme disiplini ile alakalı araştırma ve yayın yapmak.

2. Akademik gelişim konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

3. Uluslararası tanınırlığı olan bilim insanlarını üniversitemize davet etmek

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri

Birimin Organları

Birimin Yönetim Organları;

MADDE 7. (1) Birimin yönetim organları Birim Koordinatörü ve Birim Yönetim Kuruludur.

            

Birim Koordinatörü ve Görevleri;

MADDE 8. (1) Birim Koordinatörü; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Birim Koordinatörü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Birim Koordinatörü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Birim Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Birim Koordinatörünün görevi sona erdiğinde Birim Koordinatör Yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Birim Koordinatörü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

                 (2)  Birim Koordinatörünün görevleri; Birimi temsil, Birim Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Birim çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Birim Yönetim Kurulu ve Görevleri;

MADDE 9. (1) Birim Yönetim Kurulu; Birim Koordinatörü, Birim Koordinatör yardımcıları ile Birim Koordinatörünün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Birim Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Birim Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Birim Yönetim Kurulu, Birimin karar organıdır.

(3) Birim Yönetim Kurulunun görevleri; Birim Koordinatörü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Birim Koordinatörüne yardımcı olmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10. Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11. Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12. Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu sayfa Akademik Gelişim Birimi tarafından en son 07.02.2022 16:00:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM